RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że
:

 1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest ELTEMES Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebini przy ul. Słowackiego 49, wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000284026, NIP: 628-215-86-59, o kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: 32-540 Trzebinia,
  Słowackiego 49, telefonując pod numer 32 6110155.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, np. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Przetwarzając Państwa dane w związku z zawieraniem, przedłużaniem lub rozszerzaniem zakresu umowy przez czas trwania takiej czynności będziemy wykorzystywać dotyczące Państwa informacje pochodzące z rejestru przedsiębiorców (CEIDG, KRS), z bazy Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiotów zajmujących się w sposób profesjonalny zbieraniem i analizą informacji o kondycji gospodarczej przedsiębiorców w zakresie przez nie udostępnianym w celu weryfikacji Państwa danych oraz Państwa wiarygodności płatniczej (podstawa: wykonanie umowy),
  a następnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń przez okres, po którym przedawnią się roszczenia z łączącej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).
 2. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez jaki Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
 3. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora lub podmioty z nim powiązane do przechowywania danych przez określony czas,
 4. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora,
 5. okres niezbędny do świadczenia usług przez Administratora lub podmioty z nim powiązane,
 6. okres, na jaki została udzielona zgoda.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator może przekazać Państwa dane innym podmiotom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celu ich przetwarzania. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
 9. podmioty świadczące usługi IT, księgowe, obsługi prawnej,
 10. podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierzy,
 11. firmy dostawcze,
 12. firmy ochroniarskie,
 13. firmy doradztwa personalnego,
 14. podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa,
 15. podmioty powiązane z Administratorem (kapitałowo lub osobowo) na zasadzie współadministrowania.
 16. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 17. Zabezpieczenia jakie zastosowano dla ochrony Państwa danych są zgodne z wymogami prawa i gwarantują odpowiedni poziom poufność danych.
 18. Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Wniosek Państwa może nie zostać uwzględniony, jeżeli będzie prowadził do ograniczenia lub uniemożliwienia realizacji celu ich przetwarzania.
 19. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa